วัน

จังหวัด

อำเภอ

โดย

ชื่อเรื่อง

      23 ธ.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

มติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

      24 พ.ย. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ที่ ขก 0023.2/30156  เรื่อง  สำรวจข้อมูลอัตรากำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

21 พ.ย.2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ขอนแก่น

21 พ.ย.2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.

มติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

21 ต.ค.2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.

มติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

23 ก.ย.2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.

มติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

20 ส.ค.2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.

มติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

19 ก.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น  ขอนแก่น   ที่ ขก ๐๐๓๗.๒/ว๑๘๓๖๕ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

18 ก.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น  ขอนแก่น   ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว๑๘๓๔๓ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

01 ก.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการสอบ/คัดเลือกพนักงานเทศบาล ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตูขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒

21 มิ.ย. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว ๑๕๘๗๐ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวัวนที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

16 พ.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว๑๒๔๕๑ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

23 เม.ย. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว ๑๐๓๙๑ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้ง ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

25 มี.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/๗๘๑๔ เรื่อง การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รอบที่ ๒

25 มี.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/๗๘๑๓ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

25 มี.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/๗๘๑๖ เรื่อง จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล

25 มี.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว ๗๘๐๕ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖

28 ก.พ. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว ๕๔๙๗ เรื่อง เร่งรัดการเสนอโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลลดขั้นตอนการทำงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖"

28 ก.พ. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว ๕๔๙๑ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

12 ก.พ. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/๒๒๓๑ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ(workshop) ตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

12 ก.พ. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/ว ๒๔๙ เรื่อง ขอเชิญประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

06 ก.พ. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ที่อยู่และเบอร์โทร ก.ท.จ.ขอนแก่น

04 ก.พ. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ที่ ขก ๐๐๒๓.๒/๓๒๘๑ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕

16 ม.ค. 2556

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

สถ.จ.ขอนแก่น

ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๓๗.๒/ว๑๔๕๓ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖